Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Klagemuligheder

Utilfreds med Tandplejen – hvor kan man klage? Der kan være tilfælde, hvor du ikke er tilfreds med den behandling, du har modtaget på en tandklinik. I de tilfælde opfordrer vi til, at du i første omgang retter henvendelse til personalet på tandklinikken.

Kan problemet løses lokalt?

I mange tilfælde kan der findes en løsning ved en telefonsnak eller ved en direkte henvendelse på klinikken.

Hvis der har været problemer med behandlingen hos én tandlæge, kan det også være en idé at forsøge behandling hos en anden af Tandplejens tandlæger.

Frit valg blandt kommunens klinikker

På nogle klinikker arbejder flere tandlæger. Er der kun en tandlæge på klinikken er det muligt at blive flyttet til en naboklinik.

For at skifte klinik skal du henvende dig på din sædvanlige tandklinik.

Kontakt til Tandplejens leder

Der kan også være tilfælde, hvor du ønsker at rette din klage til Tandplejens leder, overtandlæge Margit Lassen. Det kan du gøre ved at kontakte Tandplejens Kontor, Tinghusgade 7, 7200 Grindsted. Du kan også ringe til Kontoret på telefon 72 13 12 11 eller på den direkte telefon til overtandlægen, tlf. 25 55 74 53

Kontakt til kommunen

Klager over det kommunale serviceniveau eller personaleklager kan desuden rettes til Børn- og Kultur Udvalget, som er det politiske udvalg, som Tandplejen hører under og til kommunens Borgmester, som er øverste personalechef. 

Patientsikkerhed

I henhold til Styrelsen for patientsikkerhed, henvises her til Borger.dk vedr. klagevejledning.

 

Behandling af personoplysninger

Vi bruger dine og dine børns data for at kunne udføre kommunens opgaver vedrørende kommunal

tandpleje. Vi bruger oplysningerne til at kunne indkalde dig til samtale og oprette et tandpleje

forløb. 

Patientombuddet

Endelig har du mulighed for at klage til Patientombuddet, som behandler klager over autoriserede sundhedspersoner. Du skal være opmærksom på, at Patientnævnet ikke tager stilling til økonomiske forhold, men alene til, om tandlægen / tandplejeren har handlet på korrekt vis i forhold til fagets normer for god behandling.

 

Tandplejens Kontor kan vejlede dig yderligere, hvis du ønsker at benytte disse klagemuligheder.

Klag over sundhedsfaglig behandling

Hvad kan jeg klage over?

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med sundhedsfaglig behandling, du har fået i sundhedsvæsenet. Fra 1. december 2015 skal du klage digitalt.

Sundhedsfaglig behandling er fx:

 • undersøgelse, diagnose og behandling
 • information om og samtykke til behandling
 • journalføring
 • sundhedspersoners tavshedspligt
 • lægeerklæringer
 • psykiatrisk behandling, som du har samtykket til.

Hvis din klage handler om en afgørelse om patientrettigheder, som du har fået fra fx. kommunen eller regionen/sygehuset – fx om befordringsgodtgørelse, frit sygehusvalg eller aktindsigt i patientjournalen – skal du sende din klage ved at bruge klageskemaet om brud på patientrettigheder.

Du kan du læse mere her:

Får jeg mulighed for at tale med nogen om min klage?

Styrelsen for Patientklager behandler din klage på skrift – det vil sige, at du ikke har mulighed for at deltage på møder, hvor din sag bliver drøftet og afgørelsen truffet.

Du kan få en dialog med regionen

Forud for styrelsens sagsbehandling kan du vælge at få en dialog om din klage. Loven giver dig ret til dialog, hvis din klage handler om behandling m.m., som regionen har betalt for, fx en konsultation hos din egen læge eller sygehusbehandling. Du kan læse mere om din mulighed for dialog på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside.

Tag en bisidder med til dialogen

Det er altid en god idé at have en bisidder med. Det kan fx være en ven eller et familiemedlem. Du kan også vælge at få en uddannet bisidder med fra Danske Patienter. Du kan læse om bisidderordningen på Danske Patienters hjemmeside.

Vil du klage over behandlingsstedet eller konkrete sundhedspersoner?

Når du vil klage over sundhedsfaglig behandling, skal du beslutte, om du vil klage over behandlingsstedet (fx sygehus, klinik) eller konkrete sundhedspersoner. Dit valg har betydning for, om din sag skal afgøres af Styrelsen for Patientklager eller af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Vælger du at klage over behandlingsstedet, skal Styrelsen for Patientklager afgøre din sag, hvor styrelsen eventuelt kritiserer behandlingsstedet. Styrelsen kan kritisere behandlingsstedet, selvom fejl ikke er begået af en sundhedsperson, men fx en lægesekretær eller en portør.

Vælger du at klage over en eller flere sundhedspersoner, skal Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn afgøre din sag og vurdere, om en eller flere sundhedspersoner skal have kritik. Du behøver ikke kende navnene på de sundhedspersoner, du klager over. Disciplinærnævnet kan kun tage stilling til autoriserede sundhedspersoner og visse særlige persongrupper.

Du kan læse mere om dine valgmuligheder i styrelsens pjece ”Hvem skal afgøre din sag? – når du vil klage over sundhedsfaglig behandling”.

Du kan læse mere om sagsbehandlingen på styrelsens hjemmeside:

Sådan klager du over sundhedsfaglig behandling

Du skal sende din klage digitalt til Styrelsen for Patientklager, når du klager over sundhedsfaglig behandling, fx:

 • undersøgelse, diagnose og behandling
 • information om og samtykke til behandling
 • journalføring
 • sundhedspersoners tavshedspligt
 • lægeerklæringer
 • psykiatrisk behandling, du har samtykket til 

Fra 1. december 2015 skal du klage digitalt.

Klager du på vegne af en anden myndig person, skal du have en fuldmagt klar fra den person, dvs. et dokument du tilføjer i klageskemaet. Har du ikke en fuldmagt, kan du bruge blanketten fra styrelsen.

Du kan læse mere om en klagesag i Styrelsen for Patientklager på styrelsens hjemmeside. Her finder du også en fuldmagtsblanket.

Fritagelse fra det digitale klageskema

Du kan i særlige tilfælde være fritaget fra at skulle bruge det digitale klageskema, fx hvis du pga. sygdom ikke kan bruge en computer, har sproglige vanskeligheder eller er indsat i fængsel eller tvangsindlagt. Er du fritaget fra digital post er du også fritaget fra det digitale klageskema. Hvis du sender din klage til styrelsen uden at bruge det digitale klageskema, skal du i klagen forklare hvorfor.

Hvad er fristen for at klage?

Du kan kun klage over forhold, der ligger maksimalt fem år tilbage fra den dag, du indsender klagen digitalt til Styrelsen for Patientklager.

Dog afkortes klagefristen til kun to år, hvis du har haft kendskab til – eller burde have haft kendskab til – at der var sket en fejlbehandling.

Hvad skal jeg sende med som dokumentation, når jeg klager?

Du behøver kun at udfylde klageskemaet. Styrelsen for Patientklager har normalt ikke brug for mere dokumentation fra dig. Du får mulighed for at tilføje dokumenter i klageskemaet.

Når styrelsen opstarter din klagesag, indhenter styrelsen selv de dele af patientjournalen, som er nødvendig for at behandle din klage. Som hovedregel indhenter styrelsen kun journal for netop den behandling m.m., du klager over.

Kan jeg klage over flere forhold i samme klageskema?

Du kan både klage over flere behandlingssteder eller sundhedspersoner i samme klageskema ved at tilføje flere behandlingssteder.

Hvis du både vil klage over sundhedsfaglig behandling og brud på en patientrettighed, skal du dog udfylde to forskellige skemaer. Det er fx hvis du klager over en behandling og samtidig klager over, at du fik afslag på aktindsigt i din patientjournal. Når du har udfyldt og indsendt det ene klageskema, får du mulighed for at vælge det andet skema. Det er uden betydning, hvilket skema du starter med at udfylde.

Hvad kan resultatet blive af min klage?

Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn vurderer om det forhold, du klager over, lever op til, hvad man må forvente af en almindelig god behandling i sundhedsvæsenet.

En afgørelse fra Styrelsen for Patientklager kan resultere i:
 • ikke-kritik af behandlingsstedet
 • kritik af behandlingsstedet.

Du kan læse mere om sagsbehandlingen på styrelsens hjemmeside.

En afgørelse fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan resultere i:
 • ikke-kritik af sundhedspersonen
 • kritik af sundhedspersonen
 • alvorlig kritik (indskærpelse) af sundhedspersonen og mulig politianmeldelse
 • offentliggørelse af afgørelsen på styrelsens hjemmeside og Sundhed.dk, hvis sundhedspersonen får alvorlig kritik eller gentagne gange er blevet kritiseret af disciplinærnævnet.

Du kan læse mere om sagsbehandlingen på styrelsens hjemmeside.

Hvad er forskellen på en klagesag og en erstatningssag?

Klagesag

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, du har fået. Du kan klage over en konkret sundhedsperson eller over behandlingsstedet. En klagesag kan resultere i kritik til behandlingsstedet eller en sundhedsperson, men du får ikke automatisk erstatning, hvis du får medhold i din klage.

Klager over sundhedsfaglig behandling skal sendes til Styrelsen for Patientklager.

Erstatningssag

Hvis du mener, at du har fået en skade som følge af behandling i sundhedsvæsenet eller som følge af bivirkninger til medicin, kan du søge erstatning. Krav om erstatning skal du anmelde til Patienterstatningen. Hvis du vil anke en erstatningsafgørelse fra Patientforeningen, skal du sende klagen til Ankenævnet for Patienterstatning. Styrelsen for Patientklager er sekretariat for ankenævnet.

Både erstatningssag og klagesag

Hvis du både har en erstatningssag og en klagesag, vil sagerne blive behandlet helt uafhængigt af hinanden. Det gælder også i tilfælde, hvor du har anket din erstatningssag til Ankenævnet for Patienterstatningen. Oplysningerne i en klagesag bliver ikke givet videre i erstatningsankesagen (eller omvendt), selvom begge sager bliver sekretariatsbehandlet i Styrelsen for Patientklager. 

Læs mere om, hvordan du anmelder et erstatningskrav eller anker en afgørelse.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Tekniske spørgsmål til selvbetjening

Ring til borger.dk’s kontaktcenter på telefonnummer 70101881, hvis du har tekniske spørgsmål til:

 • hvordan du bruger selvbetjening og udfylder klageskemaet.
 • hvor du finder information på borger.dk.
Faglige spørgsmål

Har du faglige spørgsmål og ikke kan finde svar her på borger.dk, kan du kontakte Styrelsen for Patientklager på tlf. 72 33 05 00 eller sende Digital Post til styrelsen.

Styrelsens telefoner er åbne hverdage kl. 10-14.

Patientvejlederen i din region kan også hjælpe dig, fx med at skrive din klage.

Læs om patientvejledere og find kontaktoplysninger: