Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Klagemuligheder

Utilfreds med Tandplejen – hvor kan man klage? Der kan være tilfælde, hvor du ikke er tilfreds med den behandling, du har modtaget på en tandklinik. I de tilfælde opfordrer vi til, at du i første omgang retter henvendelse til personalet på tandklinikken.

Kan problemet løses lokalt?

I mange tilfælde kan der findes en løsning ved en telefonsnak eller ved en direkte henvendelse på klinikken.

Hvis der har været problemer med behandlingen hos én tandlæge, kan det også være en idé at forsøge behandling hos en anden af Tandplejens tandlæger.

Frit valg blandt kommunens klinikker

På nogle klinikker arbejder flere tandlæger. Er der kun en tandlæge på klinikken er det muligt at blive flyttet til en naboklinik.

For at skifte klinik skal du henvende dig på din sædvanlige tandklinik.

Kontakt til Tandplejens leder

Der kan også være tilfælde, hvor du ønsker at rette din klage til Tandplejens leder, overtandlæge Margit Lassen. Det kan du gøre ved at kontakte Tandplejens Kontor, Tinghusgade 7, 7200 Grindsted. Du kan også ringe til Kontoret på telefon 72 13 12 11 eller på den direkte telefon til overtandlægen, tlf. 25 55 74 53

Kontakt til kommunen

Klager over det kommunale serviceniveau eller personaleklager kan desuden rettes til Børn- og Kultur Udvalget, som er det politiske udvalg, som Tandplejen hører under og til kommunens Borgmester, som er øverste personalechef. 

Patientsikkerhed

I henhold til Styrelsen for patientsikkerhed, henvises her til kommunens hjemmeside vedr. klagevejledning.

Patientombuddet

Endelig har du mulighed for at klage til Patientombuddet, som behandler klager over autoriserede sundhedspersoner. Du skal være opmærksom på, at Patientnævnet ikke tager stilling til økonomiske forhold, men alene til, om tandlægen / tandplejeren har handlet på korrekt vis i forhold til fagets normer for god behandling.

 

Tandplejens Kontor kan vejlede dig yderligere, hvis du ønsker at benytte disse klagemuligheder.

Dine klagemuligheder

Hvis du mener, der er sket fejl eller begået misforståelser i en sag hos enten kommunale, regionale eller statslige myndigheder, har du normalt mulighed for at klage. Hvem du skal klage til afhænger af, hvad og hvem du ønsker at klage over.

Klage over sagsbehandling eller afgørelse

Ønsker du at klage over sagsbehandlingen eller en afgørelse, der er vedtaget af en offentlig myndighed, har man mulighed for at klage. Ofte vil der være oprettet særlige klagenævn som fx Naturklagenævnet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Findes der ikke et klagenævn på området, kan man klage til den myndighed, som har truffet afgørelsen, eller til den overordnede myndighed på området. Du kan få flere oplysninger om klagemuligheder hos den myndighed, du ønsker at klage over eller i den klagevejledning, som skal være vedhæftet afgørelsen.

Klage over afslag på aktindsigt

I Danmark har man som oftest mulighed for at få aktindsigt, men hvis du alligevel har fået afslag, har du både krav på at få en begrundelse for afslaget og en vejledning i, hvor du kan klage over afgørelsen.

Du skal klage til den myndighed, som er overordnet den myndighed man ønsker at klage over. Hvis du fx får afslag fra et hospital på aktindsigt i din lægejournal, skal du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed, og hvis du fx vil klage over en afgørelse truffet af din skatteforvaltning, skal du klage til Skatteankestyrelsen.

Klage til Folketingets Ombudsmand

Hvis du har benyttet dig af alle andre klagemuligheder, kan du til sidst klage til Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden har dog ikke pligt til at behandle klagen.

Se din borgerjournal

Borgerjournalen er relevant for dig, hvis du har en journal inden for sundheds-, trænings- og omsorgsområdet. I borgerjournalen kan du se de stamoplysninger, kommunen har noteret om dig og dine aktuelle ydelser og aftaler.

Anmeld skade til kommunen

Er du kommet til skade, eller har du haft et økonomisk tab, som du mener, er kommunens skyld, kan du måske få erstatning fra kommunen.